Servicios

Ordenança taxa

ORDENANÇA TAXES (C.M.E.)

FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS EN INSTAL·LACIONS ESPORTIVES, DEL MAGNÍFIC AJUNTAMENT DE VINARÒS.

ARTICLE 1: FONAMENT I NATURALESA
ARTICLE 2: FET IMPOSABLE
ARTICLE 3: SUBJECTE PASSIU
ARTICLE 4: RESPONSABLES
ARTICLE 5: QUOTA TRIBUTÀRIA
ARTICLE 6. EXCEPCIONS I BONIFICACIONS
ARTICLE 7: “ESDEVINC”
ARTICLE 8: NORMES DE GESTIÓ
ARTICLE 9: INFRACCIONS I SANCIONS