Servicios

Estatuts

ESTATUTS DEL CONSELL MUNICIPAL D'ESPORTS DE VINARÒS (C.M.E.)


Estatuts CME

Anunci BOP

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'esport com a dret de salut i ben cultural, en el seu sentit ampli, reconegut constitucionalment en l'article 43 de la nostra Carta Magna, no és solament un instrument de protecció de la salut pública, de benestar social o qualitat de vida, sinó un element de convivència, que al segle XXI és una expressió de no discriminació per raons d'edat, sexe o condició.

La Carta Europea de l'Esport, en línia amb les tendències actuals en la pràctica esportiva i amb la finalitat de garantir el compliment de la Carta internacional de la Educació Física i l'Esport, que es va aprovar el 21 de novembre de 1978 per posar al servei del progrés humà el desenvolupament de la Educación Física i l'esport, contempla a l'esport amb amplitud i acull en el seu conjunt“totes les activitats físiques amb caràcter d'expressió o millora de la condició física i psíquica, el desenvolupament de les relacions socials o l'èxit de resultats en competicions de tots els nivells”.

D'acord amb l'article 148 de la Constitució Espanyola, les Comunitats autònomes tindran les competències en matèria esportiva, així mateix el municipi posseeix competència en matèria d'esports, conforme al que es disposa en l'article 25.2 m, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i article 7 de la Llei 2/2011 de la Generalitat, de l'Esport i la Actividad Física de la Comunitat Valenciana. La Llei 2/2011 permet regular i ordenar les diferents competències públiques i privades en matèria d'esport i activitat física, establint els mecanismes necessaris per unir i coordinar tots els esforços i accions dels varis estaments cap a un objectiu general: Promocionar l'esport i l'activitat física, garantint el dret de tots els ciutadans al seu coneixement i pràctica, adaptant-la a les seves necessitats i expectatives amb adequades condicions de salut, seguretat i higiene.

L'article 7. de la Llei 2/2011 anteriorment citada, fa referència a les competències dels municipis en relació a l'esport i a l'activitat física. Els municipis exerceixen, bàsicament, les labors de promoció, planificació i gestió esportiva, en l'àmbit de les seves competències, propiciant la participació, la integració i la cohesió social. Els municipis col·laboraran amb les federacions esportives de la Comunitat Valenciana i els clubs esportius en la promoció de les seves respectives competicions i activitats. Avui dia, una administració basada en models de qualitat i excel·lència en els serveis al ciutadà, requereix d'estructures, procediments, personal i mitjans adequats. Amb aquests nous estatuts que modificaran el reglament del Consell Municipal d'Esports es pretén apropar al màxim els serveis al ciutadà, el que comporta una evolució de les estructures administratives, a la recerca de l'agilitat i optimització dels recursos, mitjans i serveis disponibles.

CAPÍTOL I - DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Definició

El Consell Municipal d'Esports de Vinaròs, constituït d'acord amb l'article 130 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, és un òrgan sectorial de participació ciutadana de caràcter consultiu, amb la finalitat d'assessorar a l'Ajuntament de Vinaròs en matèria esportiva, i mitjançant el qual els diferents col·lectius relacionats amb el sector esportiu del municipi poden trobar un fòrum adequat per canalitzar les seves opinions, suggeriments, necessitats, problemàtiques, propostes, iniciatives i inquietuds. Un òrgan on aquestes propostes poden ser tingudes en compte a l'hora de la presa de decisions i que serveixi a més per unir esforços en la cerca d'objectius comuns.

Article 2.- Àmbit

El Consell Municipal d'Esports és un òrgan complementari de l'Ajuntament de Vinaròs i el seu àmbit de competències s'emmarca dins del municipi de Vinaròs, regint-se per les disposicions dels presents Estatuts i per les normes que ho desenvolupen.

Article 3.- Finalitats

El Consell Municipal d'Esports té com a finalitat bàsica informar i elaborar propostes sobre la gestió esportiva del municipi de Vinaròs i com a finalitats essencials les següents:

- Instar a la realització d'activitats esportives en el terme municipal de Vinaròs, amb especial atenció a l'Esport per tots i l'Esport en edat Escolar.

- Assessorar, informar i proposar a la Regidoria d'Esports en tot el referent a les activitats esportives que es desenvolupen en el nostre municipi.

- Col·laborar en la planificació d'aquestes activitats o foment de la seva participació i difusió, propiciant la integració i la cohesió social.

- Formular propostes de coordinació a les diferents Institucions Esportives Locals, així com tots els col·lectius vinculats amb l'esport.

- Proposar la construcció d'instal·lacions esportives i l'adopció de mesures de conservació, reparació, millora i administració dels béns de domini públic municipals vinculats a l'activitat esportiva.

Article 4.- Funcions

1. Per al compliment de les seves finalitats, el Consell Municipal d'Esports estarà capacitat per proposar en l'exercici de les seves funcions, que no seran uns altres que les d'assessorament i informació de qualsevol assumpte relacionat directament o indirectament amb el sector esportiu municipal.

2. Seran funcions del Consell Municipal d'Esports les següents:

a) Pel que fa a la promoció d'activitats esportives municipals:

− Anàlisi i estudi relacionat amb la promoció i expansió de l'esport en el municipi de Vinaròs.

− Proposar iniciatives per fomentar la pràctica esportiva com a hàbit de vida, vehicle socioparticipatiu i font de salut, col·laborant a la programació d'activitats a aquests efectes. Proposar iniciatives per al foment d'espectacles i esdeveniments esportius com a mitjà d'afavorir la pràctica i la cultura esportiva.

− Presentació d'iniciatives en l'elaboració de plans, programes, i/o convenis entre l'Ajuntament de Vinaròs i les diverses Administracions públiques, així com amb persones i entitats privades per al foment de l'esport en qualsevol de les seves múltiples manifestacions.

− Anàlisi i estudi relacionat amb la cerca de noves activitats esportives d'aplicació i ús de noves tecnologies en aquestes activitats.

− Promoció i participació comunitària en el municipi, fomentant l'associacionisme i el coneixement i divulgació dels beneficis de la pràctica de l'esport.

- Col·laboració mitjançant l'activitat d'informe i proposta, en la celebració de qualsevol tipus d'esdeveniments i activitats relacionades amb el sector de l'esport.

− Participar en el disseny i elaboració de programes d'activitats de competència municipal a través de la Regidoria d'Esports, a desenvolupar en centres, barris, instal·lacions esportives, etc. que tinguin relació directa o indirecta amb la satisfacció dels interessos i aspiracions veïnals al món de l'esport.

− Propostes de coordinació entre els diferents clubs/associacions esportius i institucions per a aquells programes i activitats d'àmbit municipal que involucren a diversos clubs, institucions o professionals amb interessos esportius comuns.

− Propostes de concessió d'ajudes econòmiques als clubs/associacions esportives de la ciutat mitjançant l'aplicació d'un barem amb paràmetres diferenciadors.

− Propostes de participació i la col·laboració ciutadana en matèria d'esport.

− Conèixer i informar sobre la memòria anual d'activitats de la Regidoria d'Esports de Vinaròs.

b) Pel que fa a la promoció d'estudis de recerca:

− Promocionar i ajudar a la realització d'estudis, recerca i premis destinats a conèixer i difondre la història esportiva de la ciutat de Vinaròs.

− Promocionar i ajudar a la realització d'estudis, recerca i treballs sobre programes de promoció i gestió esportiva municipal destinats a la promoció de la pràctica esportiva en edat escolar i a la població amb majors necessitats socials.

− Proposar els estudis que consideri oportuns sobre aspectes rellevants en matèria esportiva.

c) Pel que fa a l'esport d'elit:

− Promocionar la concessió de beques i ajudes per als esportistes d'elit de la ciutat mitjançant l'aplicació d'un barem en consideració als resultats esportius d'aquests i a les exigències de la seva preparació.

− Promocionar la signatura de convenis de col·laboració amb les empreses de la ciutat per facilitar la inserció laboral dels nostres esportistes en horaris especials.

− Promocionar la signatura de convenis de esponsorizació amb les empreses de la ciutat per aquells esportistes d'elit i clubs o entitats esportives que militen en categories nacionals.

d) Pel que fa al règim econòmic pressupostari:

− Ser informats de l'avantprojecte pressupostari de l'àrea municipal d'esports.

− Ser informats de les despeses realitzades en les diferents activitats de la Regidoria d'Esports.

− Ser informats de les propostes de subvencions en clubs esportius i esportistes individuals locals.

i) Pel que fa a diferents aspectes relacionats amb l'esport:

− Efectuar propostes a l'òrgan competent encaminades a resoldre els problemes relacionats amb l'esport.

− Emetre informes a iniciativa de l'Ajuntament sobre matèries de la seva competència.

− Conèixer i informar sobre plans estratègics de l'esport de Vinaròs.

− El CME podrà ser consultat per la Corporació municipal en totes les qüestions al fet que tinguin relació directa amb els interessos esportius del municipi.

− Informar la normativa reguladora de l'ús de les instal·lacions i equipaments esportius municipals, i promoure la plena utilització d'aquestes.

− Participar en la coordinació amb les autoritats educatives de l'ús de les instal·lacions esportives municipals i dels centres docents públics, tant per a la impartició de l'educació física com per a la pràctica de l'esport i l'activitat física en horari extraescolar.

− Facilitar l'elaboració del Cens d'instal·lacions esportives del municipi, així com l'actualització del mateix.

− Proposar a l'Ajuntament quantes mesures es considerin oportunes en matèria de promoció i foment de l'esport.

− El Consell elaborarà un informe/memòria anual sobre l'estat de les activitats esportives del municipi de Vinaròs, que serà remès a l'òrgan municipal competent de l'Ajuntament, previs els tràmits oportuns.

− Fomentar la comunicació, relació i intercanvi amb entitats i òrgans en altres administracions que tinguin objectius semblants.

− Adoptar mesures de protecció i suport als esportistes: vetllar per l'adequada formació i protecció dels esportistes en edat escolar.

− Instar a l'òrgan competent en matèria de sanitat el control de l'estat de salut i aptitud per a la pràctica esportiva dels esportistes en la seva etapa escolar.

f) Pel que fa a la formació i actualització dels professionals de l'esport i de l'activitat física:

- Proposar a l'Escola de l'Esport de la Generalitat que organitzi, en col·laboració amb les federacions esportives de la Comunitat Valenciana, cursos d'entrenadors i cursos d'actualització i formació contínua.

− Promoure l'organització de conferències, cursos, seminaris o similars al municipi amb finalitat formativa i divulgativa.

− Sol·licitar a l'òrgan competent en matèria d'educació que estableixi les mesures necessàries per al reconeixement i compensació, si escau, del personal docent vinculat als programes i activitats de promoció esportiva fos de l'horari escolar.

− Instar la formació dels esportistes en edat escolar exigint als seus tècnics i entrenadors que acrediten una titulació oficial en activitat física i esport.

CAPÍTOL II.- COMPOSICIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL D'ESPORTS

Article 5.- Composició.

El Consell Municipal d'Esports estarà integrat pels membres següents :

a) El càrrec de president recaurà en el/la Regidor/a d'Esports.

b) Un vicepresident, que podrà ser designat de manera optativa. Cas de nomenar-se, la designació la durà a terme l’Alcaldia, i recaurà en un altre regidor municipal

c) Dos vocals en representació de la Corporació Local, escollits pel Plenari de l’Ajuntament.

d) El tècnic d'Esports de l'Ajuntament de Vinaròs.

e) Representació dels Clubs i Entitats Esportives de la Ciutat que estiguen degudament constituïts i inscrits en el Registre de Clubs, Federacions i Entitats Esportives de la
Comunitat Valenciana i en el Registre Municipal corresponent, designat pel Plenari de l’Ajuntament de Vinaròs.
GRUP A
• 1 representant de l'esport de la natació
• 1 representant de l'esport de l'atletisme
• 1 representant de l'esport del bàsquet
• 1 representant de l'esport del handbol
• 1 representant de l'esport del futbol sala
• 1 representant de l'esport adaptat
• 1 representant de l'esport del patinatge
GRUP B
• 3 representants dels clubs de futbol
• 2 representants de les següents modalitats o activitats esportives: Senderisme, caça, pesca, vòlei platja, ensinistrament de gossos, rugbi, futbol americà, tenis taula, esports nàutics, ciclisme, tenis, triatló, karting, escacs, monopatí, esports aeris, esports de motor, pardals cantors, escalada, judo, lluita, taekwondo, petanca, squash, birles, aikido i altres tipus d'entitats no anomenades.

f) Un/a representant dels mestres i professors d'educació física del centres escolars, designat pel Plenari de l’Ajuntament de Vinaròs. GRUP C

f) Un/a representant dels entrenadors col·legiats dels diferents equips del municipi o, si escau, esportistes individuals federats, inclosos els pertanyents a les Escoles Esportives del municipi, designat pel Ple de l'Ajuntament de Vinaròs.

g) Un/a representant d’entre les AMPAS i els Pares/Mares de les Escoles Esportives del municipi, designat pel Plenari de l’Ajuntament de Vinaròs. GRUP D

h) Un/a representant dels mitjans de comunicació esportius amb implantació en la localitat, que serà lliurement designat per l'Alcalde/sa-President/a.

i) Una persona de reconegut prestigi i mèrit en matèria esportiva, que serà lliurement designat per l'Alcalde/sant-President/a.

j) Un secretari, amb veu però sense vot que serà el de l'Ajuntament o persona delegada per aquest.

Article 6.- Elecció i Designació.

1. El vocal en representació de la Corporació Local, s’escollirà per consens entre els grups polítics municipals.
2. La designació dels representants dels distints clubs i entitats esportives (grup A i B), del representant dels mestres i professors d'Educació Física (grup C), del representant d’AMPAS (grup D), tindrà lloc d’acord amb el següent:
   1r. L’Alcaldia farà pública la convocatòria del procés de designació, mitjançant anunci al BOP, Tauler d’Edictes de l’Ajuntament i mitjà o mitjans de comunicació local.
   2n. Cada una de les persones físiques o jurídiques integrada en els grups anteriors (A, B, C o D) podrà presentar candidats durant el termini que s’indique a l’anunci, que en cap cas serà inferior a 10 dies hàbils.
   3r. Per decret de l’Alcaldia s’aprovarà la relació provisional de candidats, la qual es farà pública en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament. Contra la mateixa es podran formular reclamacions en 5 dies.       Un cop resoltes les reclamacions, cas de presentarse’n, s’elevarà a definitiva la relació provisional, podent quedar vacants en cas de no presentar-se candidats.
   En el cas del grup A, els candidats presentats ja seran definitius, ja que només hi ha opció de presentar un candidat únic.
   En el cas dels grups B, C i D si el nombre de candidats és igual o inferior als representats ofertats, no serà necessari fer la votació.
   4t. En acte públic, convocat en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament i mitjà o mitjans de comunicació local, les persones que acrediten la pertanyença al grups indicats (B, C o D), hagen o no presentat candidatura, podran elegir els candidats proposats corresponents al seu propi grup (B, C o D). L’elecció es realitzarà en sobre tancat. Només s’admetrà un vot per entitat i/o persona física. Per a poder participar en l’elecció serà necessari aportar:
   a) Per al cas de persones jurídiques: certificació emesa pel secretari de l’Entitat en la qual conste el nom i cognoms de la persona física que representa a l’entitat i que aquesta representació es troba vigent.
   b) Per al cas de persones físiques: llicència federativa o titulació acadèmica (entrenadors), o certificació o carnet de federat (esportistes individuals).
   5t. La Regidoria d’Esports elevarà proposta de nomenament al Ple de la Corporació respecte d’aquelles persones que hagueren obtingut major nombre de vots dels grups B, C i D. En cas d’empat es      resoldrà per sorteig.
3. Els representants dels apartats e, f, g, h de l'article 5, disposaran d'un suplent per tal de participar en les reunions cas que el titular no puga assistir-hi. En el moment de presentar candidatures, hauran de proposar el representant i el seu suplent.

Article 7.- De les Comissions d'Estudi i Assessorament.

1. El Consell podrà instar en l'Alcaldia la creació de Comissions d'Estudi i Assessorament que considero convenients, especialment, per a matèries relacionades amb subvencions, activitats esportives i millora d'instal·lacions esportives. Aquestes comissions tindran la composició, funcions i règim de funcionament que estableixi la resolució de creació.

2. Les comissions d'estudi estaran integrades per membres del Consell i persones proposades en qualitat d'especialistes pel president en els diferents temes objecto de l'estudi.

Article 8. – Del President del Consell.

1. L'Alcalde de Vinaròs és el President nat del Consell Municipal d'Esports, i podrà delegar aquesta funció. El nomenament i funcions de la persona al fet que sigui designada president de l'Organisme s'entendrà sense perjudici de la facultat de l'Alcalde d'exercir efectivament totes les atribucions de la Presidència del Consell. Quan l'Alcalde faci ús d'aquesta facultat, el President nomenat actuarà com a Vicepresident.

2. L'Alcalde nomenarà i cessarà al President del Consell. El càrrec haurà de recaure en el Regidor de l'Ajuntament que tingui delegades per l'Alcaldia les competències en matèria esportiva.

3. El mandat del President del Consell coincidirà amb el de l'Ajuntament, sense perjudici de la possibilitat del seu cessament per resolució de l'Alcaldia, en qualsevol moment, que serà conjunt amb la revocació de la seva delegació en matèria esportiva. En la mateixa resolució de cessament haurà de nomenar-se el nou President.

Article 9. – El Vicepresident

1. El Vicepresident del Consell serà nomenat i cessat per l'Alcalde. El càrrec haurà de recaure en un membre de la Corporació Municipal, que serà la persona al fet que exerceixi les funcions de regidor d'Esports.

2. El Vicepresident substituirà al President en els casos de vacant, absència o malaltia.

Article 10. – El/La Secretari/a

Correspondrà al Secretari/a les següents funcions:

− Enviar les citacions als components del CME amb l'antelació prevista legalment, per ordre del President. En les citacions s'inclourà l'Ordre del dia.

− Redactar les actes de les sessions, custodiant els llibres d'actes, notificar els acords i expedir, amb el vistiplau del President, qualsevol classe de certificacions.

− Enviar còpia de cadascuna de les actes als membres de la Junta Rectora del Consell Municipal d'Esports i col·lectius que ho sol·licitin.

− Facilitar als membres del Consell Municipal d'Esports al fet que ho integren, la informació i assistència tècnica necessària per al millor desenvolupament de les seves funcions.

CAPÍTOL III.- FUNCIONAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL D'ESPORTS

Article 11. – De les reunions del Consell Municipal D'Esports.

El Consell, celebrarà les seves reunions en les dependències on tingui la seva seu o en les quals s'habiliten a aquest efecte.

El Consell es reunirà, com a mínim, una vegada cada dos mesos i, en tot cas:

- Quan ho decideixi el President i, en qualsevol moment, a instàncies de l'Alcaldia.

- A instàncies de dos terços dels consellers.

Article 12. – De la presa d'acords.

Els acords del Consell s'adoptessin per majoria simple, excepte para la proposta de modificació d'aquests estatuts, per la qual cosa es requerirà majoria absoluta.

CAPÍTOL IV.- DRETS I DEURES DELS MEMBRES DEL CONSELL MUNICIPAL D'ESPORTS

Article 13. – Drets dels membres.

Són drets dels membres del CME tots aquells que han estat recollits en els presents estatuts o els que li siguin atribuïts en la legislació vigent, sent esmentats a títol orientatiu els següents:

− Assistir a les reunions que es convoquen, participar en els debats, formular precs i preguntes i exercir el seu dret al vot.

− Sol·licitar, a través del President, certificacions dels actes i acords de les sessions.

− Rebre la informació adequada per complir degudament les funcions que tenen assignades.

Article 14. – Deures dels membres.

Són deures dels membres del consell:

− Assistir a les reunions que es convoquen.

− Abstenir-se quan els assumptes que es tracten afecten interessos particulars de les entitats esportives que representen o a ells mateixos.

− Guardar la confidencialitat precisa quan la naturalesa de l'assumpte ho requereixi.

Article 15.- De la durada del mandat i la pèrdua de la condició de membre.

A. La condició i la durada del mandat de membre del Consell, així com dels seus òrgans participatius, serà quatrienal. En tot caso el mandat finalitzarà amb la renovació de la Corporació com a conseqüència de la celebració d'eleccions locals.

B. Es perdrà la condició de membre del Consell:

1- Per totes aquelles causes establertes amb caràcter general en la legislació vigent i que se li apliqui, així com les establertes en els presents estatuts.

2- Per acord del club, col·lectiu o entitat que representen, prèvia comunicació al Secretari del Consell, amb el vistiplau de l'òrgan municipal competent.

3- Per renúncia de l'interessat, comunicada a l'òrgan o entitat que representa i a la secretaria del Consell.

4- Aquells membres que ho siguin en representació de càrrec públic en ser cessat en el mateix.

5- Al cessament de la corporació per expiració del mandat.

6- Per inassistència a tres sessions consecutives sense causa justificada.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogats els Estatuts del Patronat Municipal d'Esports de Vinaròs aprovats per l'Ajuntament, en sessió de 12 de desembre de 1995 (P. núm. 54, de 2 de maig de 1996); així com el Reglament del Consell Municipal d'Esports aprovats per l'Ajuntament, en sessió plenària celebrada el dia 29 de novembre de 2007, posteriorment publicat en el P. de Castelló núm. 157 de 25 de desembre de 2007.

DISPOSICIÓ FINAL

Els presents Estatuts entraran en vigor el mateix dia que es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província o en la data en què s'hagi complert el termini previst en l'art. 65.2 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, cas de ser posterior.


Vinaròs, 16 de abril de 2016

El regidor d'Esports       El tècnic d'Esports