Servicios

SUBVENCIÓ CME 2020: CLUBS I ESPORTISTES

El CME informa que ja s'han publicat les bases de la convocatoria de la Subvenció del CME 2020, per tant, ja podem determinar el període de presentació de documentació:

 • Data límit de presentació de la subvenció: 18 juny 2020 (15 dies hàbils) Fins les 23:59 hores.

 • LlocRegistre telemàtic Seu Electrònica Ajuntament de VinaròsNo es pot presentar físicament a les oficines de l'OIAC ni al CME.

Pressupost Subvenció 2020: 135.000 € (+18.000 € respecte a 2019)

Documentació a presentar:

CLUBS

Bàsica i obligatoria (per poder valorar la subvenció concedida a l'entitat)

 • Model de Sol·licitud de Subvenció CME 2020Amb tots els camps correctament omplerts i els totals sumats. En l'apartat d'ingressos s'ha de reflexar tots els ingressos de l'entitat.

 • Altres documents: 2 declaracions responsables + fitxa de manteniment de tercers (qui canvie de número de compte respecte a 2019) + certificat de SOCIS

 • Certificat d'Hisenda

 • Certificat de Seguretat Social

 • Justificació de nombre de llicències i cost de les mateixes. Us recordo que heu d'aportar per a que puguem certificar quantes llicències té el club i el clubs de les mateixes, ja sigue amb certificats federatius o fulles oficials de les Federacions amb el cost de les llicències.

 • Despeses en Seguretat Social
 • Entrenadors: us recordo que per a poder valorar les titulacions dels entrenadors tenen que estar donats d'alta a la Seguretat Social, per tant, heu d'aportar la relació d'entrenadors amb contracte i donats d'alta a la S.S.

Opcional: (les factures s'han de presentar sí o sí, l'opcional fa referència a que ho podeu presentar en la sol·licitud o després en la justificació)

En funció de la suma total, podeu aportar factures ja amb la sol·licitud o esperar a que el CME us indique la quantitat a justificar en factures. Recordeu que s'ha de justificar el 150% de l'import concedit. Exemple: 1.000 € - aportar factures per valor de 1.500€.

 • Factures: recordeu que podeu tindre una estimació del que rebreu de subvenció en funció de la documentació que presenteu:

  • Cost de llicències + esdeveniments esportius (ja valorats)

  • Programa adaptat: 5.000 €

  • Programa nàutic: 5.000 €

  • Instal·lacions no municipals: 28.000 €

  • Entrenadors: es un apartat que varia en funció dels que opten a aquest ítem

  • Seguretat Social: es un apartat que varia en funció dels que opten a aquest ítem

  • Esportistes elit: en funció dels resultats aconseguits podeu saber la subvenció concedida.

ESPORTISTES

Recordeu que la sol·licitud s'ha de fer a nom de l'esportista, no de l'entitat. Ho pot tramitar el club però les dades i la signatura ha de ser de l'esportista.

 • Documentació a aportar:

  • Còpia de llicències esportives dels últims tres anys o full d'empadronament que acredite que està empadronat a Vinaròs des de 2016.

  • Resultats esportius de 2019: anotar els resultats més importants en la fulla de sol·licitud i acreditar amb documents oficials, la participació en els campionats indicats i els resultat. Resultat de l'1 de gener a 31 de desembre de 2018

  • Llista esportista elit de la Comunitat Valenciana: certificar que està en la llista. Còpia de la llista, destacant el nom de l'esportista.

Adjunto model de sol·licitud de Subvenció CME 2020 + ficha manteniment tercers (qui tingueu número de compte nou) + 2 declaracions jurades per a que pogueu anar omplint dades + certificat de socis + Bases 2020 + publicació al BOP

Bases de la Subvenció d'Ajudes Econòmiques a clubs, associacions i esportistes de Vinaròs, exercici 2020

Mòdel CME de Sol·licitud de Subvenció 2020

Mòl CME Declaració Jurada 1

Mòdel CME Declaració jurada 2

Mòdel CME Certificat de socis

Fitxa manteniment de tercers

IMPORTANT! Tal i com vam fer en 2019, el CME no anirà darrere de les entitats per a que aporten la documentació dintre del termini establert, qui presente be i qui no, quedarà fora de les subvencions. L'any passat vam fer una reunió explicativa però aquest any, davant de la situació actual, no podrem fer-la. Per tant, si teniu qualsevol dubte o voleu fer una consultasempre abans de presentar la documentació, l'adreceu al correu del CME i si es necessari concertem una cita o fem una "videollamada" o el que face falta.

COM SEMPRE US RECORDO: QUAN ABANS ES PRESENTE TOT CORRECTAMENT ABANS COBRAREU LA SUBVENCIÓ. DEPÈN DE VATROS!

CME

Subvenció CME
Tipus

[node:field_lugar:value]